سامانه ثبت اطلاعات معاملات خودروی کشور

راهنما و تعرفه خدمات


 

تعرفه ارائه خدمات (دریافت کد رهگیری قرارداد )
  

مبلغ به ازاء هر کد مالیات بر ارزش افزوده جمع کل قابل پرداخت
80,000ریال 7,200 ریال 87,200 ریال

 

 راهنما ثبت معاملات د ر سامانه

 

نام قرارداد
مبایعه نامه
اجاره به شرط تملیک
هبه
وقف
صلح